วันที่ 6 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 ตรวจความพร้อมศูนย์ปภ.เขต 7 สกลนคร ให้พร้อมเผชิญเหตุดูแลปชช.ช่วงฤดูฝน


31 ก.ค. 2563, 18:29มท.2 ตรวจความพร้อมศูนย์ปภ.เขต 7 สกลนคร ให้พร้อมเผชิญเหตุดูแลปชช.ช่วงฤดูฝน
วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 13.00 น.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะ และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เดินทางตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านสรรพกำลัง ทีมปฏิบัติการ และทรัพยากรเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร พร้อมรับชมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มในหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ ปภ. บูรณาการสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงาน ซักซ้อมแผนให้พร้อมดูแลประชาชนและสามารถบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม รับมือ ป้องกัน เผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่เป็นระบบและมีเอกภาพ กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะการสนธิกำลังด้านหน่วยปฏิบัติการและเครื่องจักรกลก้านสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น“ ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยและภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งการเตรียมพร้อมด้านกำลังคน เครื่องมือเครื่องจักรกล แผนปฏิบัติการ รวมถึงระบบการสื่อสาร ให้สามารถรองรับและจัดการสถานการณ์ภัยต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีบทเรียนในการเกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง อาทิ ผลกระทบจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การเตรียมความพร้อมข้างต้นจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที"

นายนิพนธ์ ได้กล่าวเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยที่เป็นระบบ รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนได้ตรงจุด รวมถึงสร้างหุ้นส่วนภาคประชาสังคมและเครือข่าย ในการร่วมสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ให้บูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉินตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยในช่วงที่เกิดภัย โดยให้ ปภ.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานให้พร้อมดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วประเทศ

นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปภ.ได้จัดการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ประจำปี 2563 รวมถึงการซักซ้อมการเตรียมพร้อมบูรณาการทรัพยากรเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย (Staging Area) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-18 ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของศูนย์ ปภ.เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และระเบียบปฏิบัติประจำฯ ที่กำหนด รวมถึงสามารถปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.