วันที่ 6 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ว่าฯกทม. สั่งปิด "สนามไก่ชน - ชนโค - ปลากัด" จนถึง 31 ส.ค.


1 ส.ค. 2563, 15:10ผู้ว่าฯกทม. สั่งปิด "สนามไก่ชน - ชนโค - ปลากัด" จนถึง 31 ส.ค.
วันที่ ๑ ส.ค. ๖๓ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ( ฉบับที่ ๑๓ ) โดยมีรายละเอียดว่า 

ตามที่ได้มีการประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่๔) ลงวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่  ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น อันเป็นการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ และป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ที่อาจมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ อาศัลอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่๑๓) ลงวันที่  ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓  จึงให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังต่อไปนี้๑. ปิดสถานที่
๑.๑ สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่
๑.๒  สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน 


๒. สถานที่ตามข้อ ๑ ที่มีความพร้อมจะเปิดดำเนินการและให้บริการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันตามคำสั่ง ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่  ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ และยื่นเรื่องขอเปิดดำเนินการต่อสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่เพื่อดำเนินการตรวจแนะนำและเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาตให้เปิดดำเนินการและให้บริการต่อไป 


๓. สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และสถานที่ กิจการ หรือกิจรรมต่างๆเพิ่มเติม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่๑๓) ลงวันที่  ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่๖) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๓ ข้อกำหนด (ฉบับที่๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓  ข้อกำหนด (ฉบะบที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓


๔. สถานที่ กิจการ และกิจกรรมอื่นๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และข้อ๑๑ ของข้อกำหนดออกตามมาตราในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


คำที่เกี่ยวข้อง : #กทม.   #ผ่อนปรน   #สนามไก่ชน   #ชนโค   #ปลากัด  
Recommend NewsMOST POPULAR
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.