วันที่ 6 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"มท.3" สนับสนุนบทบาทสตรี หวังเพิ่มศักยภาพ กพสม. จ.บึงกาฬ


1 ส.ค. 2563, 15:20"มท.3" สนับสนุนบทบาทสตรี หวังเพิ่มศักยภาพ กพสม. จ.บึงกาฬ
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมด้วย คุณแว่นฟ้า ทองศรี และคณะทำงานฯ เป็นประธานเปิดงานและวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีกับการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ” โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ

โดยก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษฯ นายทรงศักดิ์ ทองศรี มท.3 ได้เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 ราย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความอยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืน และเข้าสู่พิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีกับการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ”นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสม.) เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลเพื่อเชื่อมโยงต่อไปยังแผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดตามลำดับ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดบึงกาฬได้จัดประชุมเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ ที่จะทำให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสม.) ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการรวบรวม เสนอปัญหา ความต้องการด้านต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อเสนอไปถึงรัฐบาลโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนทั้งในระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามลำดับ เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจะได้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สะท้อนถึงปัญหาความต้องการของประชาชนเจ้าของจังหวัดบึงกาฬได้อย่างแท้จริง”

จากนั้นนายทรงศักดิ์ ทองศรี มท.3 คุณแว่นฟ้า ทองศรี พร้อมด้วยคณะทำงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ได้ร่วมกันมอบพันธุ์ไม้ พืชผักสวนครัวให้แก่เกษตรกร โดยเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน

 


Recommend NewsMOST POPULAR
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.