เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการลอยกระทงตามประทีป สืบสานอาชีพภูมิปัญญา ปี 2566


28 พ.ย. 2566, 12:23สภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการลอยกระทงตามประทีป สืบสานอาชีพภูมิปัญญา ปี 2566
เมื่อวานนี้ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น.นายวันชัย แสงดาว ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีโครงการลอยกระทงตามประทีป สืบสานอาชีพภูมิปัญญา โดยมี นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  พันเอก สมบัติ ระรวยทรง ประธานชุมชนวัดสังฆราชาวาส นายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมชมกิจกรรม การประกวดนางนพมาศ และหนุ่มเดือนเพ็ญ สาธิตการทำกระทงด้วยวัสดุทางธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้ และการฝึกอาชีพ ภูมิปัญญาของชุมชน จำนวน 15 ฐาน  มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของไทยให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปราชญ์ท้องถิ่นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.