เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รัฐบาล" พร้อมดูแลเกษตรกรทุกกลุ่ม ให้อยู่ดีกินดี ยกระดับองค์การสะพานปลา เพื่อช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มากขึ้น


30 พ.ย. 2566, 10:21"รัฐบาล" พร้อมดูแลเกษตรกรทุกกลุ่ม ให้อยู่ดีกินดี ยกระดับองค์การสะพานปลา เพื่อช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มากขึ้น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตามที่นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานขององค์การสะพานปลา  ณ สะพานปลากรุงเทพ องค์การสะพานปลา แขวงยานนาวา เขตสาทร ที่ผ่านมา  

เพราะรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับ อุตสาหกรรม การประมงของไทย ให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรของประเทศไทยและประชากรโลก รวมถึงยังมีเป้าหมายให้พี่น้องชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการด้านการประมง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้ให้เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทางทะเลอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ องค์การสะพานปลา คือ “โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและสัตว์น้ำแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน)" ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจประมงมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ “โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านและศูนย์จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน (อัตลักษณ์พื้นถิ่น)" ยกระดับชาวประมงพื้นบ้าน 


นางรัดเกล้า ระบุว่าองค์การสะพานปลา ถือเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงทางอาชีพประมง และนับว่า มีบทบาทที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจ้าวสมุทรและเป็นผู้นำด้านการค้าสินค้าประมงในตลาดโลกอีกครั้ง 

"นายอนุชาในฐานะกำกับดูแล องค์การสะพานปลามีความห่วงใย กับพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการด้านการประมง และพร้อมสนับสนุนในทุกด้าน  อีกทั้งยังมีความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวประมงไทย​​เป็นอย่างดี​ อยากเห็นชาวประมงอยู่ดีกินดี สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืน เคียงคู่กับการดำรง​ไว้ซึ่งวิถีชีวิตและองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ​  กระทรวง​เกษตร​ฯ​ พร้อมที่จะยกระดับองค์การสะพานปลา ให้ทันกับสถานการณ์ และสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรได้มากขึ้น" นางรัดเกล้า กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.