เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)คัดเลือกชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถีคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ


12 ก.พ. 2567, 17:53คัดเลือกชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถีคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ
วันนี้(12 ก.พ.67) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายดุรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดสระบุรี ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ ระดับจังหวัด 1 ชุมชน ตามเกณฑ์การคัดเลือกของกระทรวงวัฒนธรรม 
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ"เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ จำนวน ๑๐ ชุมชน จากทั่วประเทศ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เกิดการพัฒนาต่อยอด ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จังหวัดสระบุรี โดยคณะทำงานการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ได้ประสานงาน จัดเก็บข้อมูล จัดทำแบบรายงานข้อมูล วิดีทัสฯนำเสนอข้อมูล ชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดต้นตาล อำเภอเสาไห้ ชุมชนคุณธรรมวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท ชุมชนคุณธรรมวัดเชิงเขา อำเภอเมืองสระบุรี และจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ ของจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ ชุมชน ตามแนวทางการคัดเลือกฯ และเกณฑ์การคัดเลือกฯ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำหนด คณะกรรมการได้เลือก ชุมชนคุณธรรมวัดต้นตาล อำเภอเสาไห้ ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.