เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ รวมพลังจัดงานเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2567 สร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคง


16 ก.พ. 2567, 05:32ชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ รวมพลังจัดงานเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2567 สร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคง
วันนี้(15 ก.พ.67 ) ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินทร์ จ.สุรินทร์ อำเภอเขวาสินทร์ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง ร่วมกันจัดงาน " เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2567 โดยได้จัดขบวนแห่ของดีจาก 5 ตำบล ไปรอบพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ และมาสิ้นสุดที่สนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ และมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีคุณภาพ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีทั้งผ้าไหม เครื่องเงินลวดลายและหลากหลายรูปแบบ ที่มีการจำหน่ายในประเทศไทย และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ และจังหวัดสุรินทร์

จากนั้น นายธนันญ์บุณย์ เพชรประไพ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ ในนาม คณะกรรมการจัดงาน และประชาชนชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ งาน" เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2567 ของอำเภอ เขวาสินรินทร์ ในวันนี้อำเภอเขวาสินรินทร์ แบ่งพื้นที่การปกครอง ออกเป็น 5 ตำบล 55 หมู่บ้านและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์องค์ การบริหารส่วนตำบลบึง องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก องค์การบริหาร ส่วนตำบลปราสาททอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ มีประชากร34,017คน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ได้แก่ การทอผ้าไหมที่มีการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ

 


จนถึงปัจจุบัน ลักษณะผ้าไหมมีความประณีตสวยงามควบคู่กับการทำเครื่องเงินหรือประเกือม ที่มีลวดลายสวยงาม โดยสืบสานศิลปหัตถกรรม มากว่า 500 ปี และในปัจจุบันยังมีหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง ที่มีชื่อเสียงด้วยนอกจากนี้ อำเภอเขวาสินรินทร์ ยังมีสินค้า OTOP ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 199 ราย ติดระดับ 5 ดาว จำนวน 32 กลุ่ม มีการขายสินค้าผ่าน แพลตฟอร์ม Surin Best จำนวน 57 ราย จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์สินค้า 28 รายการ ยอดจำหน่าย 2,300,069.30 ประชาชนชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายเขมร จึงมีการละเล่นกันตรึม เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งนิยมละเล่นในโอกาสต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศด้านนายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า งาน " เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรีม ประจำปี 2567 "ของอำเภอเขวาสินรินทร์ ในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้ว่า มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ และได้ นำมาถ่ายทอดเป็นกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานเทศกาลประจำปีของอำเภอ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 แสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ มีการรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่นมาเป็นเวลาที่ยาวนาน และชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ ยังมีการผลิตและจำหน่ายสินค้า หัตถกรรมของชุมชนที่หลากหลายสามารถสร้างรายได้ปีละหลายล้านบาทอีกด้วย อำเภอเขวาสินรินทร์มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องเงินโบราณที่เรียกว่า " ประเกือม "เป็นชุมชนต้นแบบในการผลิต " ผ้าไหม " ที่มีความประณีตสวยงาม มีศิลปการแสดงพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ถ่ายทอดออกมาเป็น ภูมิปัญญาของชุมชน คือ การละเล่น " กันตรีม " นอกจากนี้ อำเภอเขวาสินรินทร์ ยังเป็นแหล่ง ปลูกข้าวอินทรีย์ และปลูกผักอินทรีย์ที่สำคัญอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ ที่สร้างผลงาน เป้นที่ทราบกันทั่วประเทศและต่างประเทศ ชาวบ้านในพื้นที่ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของเขวาสินทร์ สังคมและครอบครัวมีความั่นคง มีรายได้ทำให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไป


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.