เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี67


31 มี.ค. 2567, 15:34

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี67พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ความว่า 

"หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคน  ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์"©2018 ONBNEWS. All rights reserved.