เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)น่าน ลดการเผานำเศษวัชพืชทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีในการทำเกษตกรรม


2 เม.ย. 2567, 13:36น่าน ลดการเผานำเศษวัชพืชทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีในการทำเกษตกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น นำโดย นางจีรพร ชัยเงิน เกษตรอำเภอนาหมื่น มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ อินแฝง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความรู้ทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาเศษวัชพืช ในการประชุมเชิงปฏิบัติการลดการเผาโดยการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย งบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย ณ ศาลาริมน้ำ บ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาเศษวัชพืช นั้นจะนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ใบไม้ รวมถึงเศษวัชพืชต่างๆ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะเผาทำลายเนื่องจากง่ายก่อการกำจัดทิ้ง ในครั้งนี้ ได้ฝึกอบรมเรียนรู้ให้เกษตกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยใช่ในการทำเกษตกรรม รวบไปถึงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งหากเกษตรกรทำอย่างต่อเนื่องจะสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวต่อไปได้อีกทางและสามารถนำไปใช้ต่อยอดใช้กับการทำเกษตกรรมขนาดกลางได้อีกด้วย  โดยการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาเศษวัชพืช สนองต่อนโยบายของจังหวัดน่านที่ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมกันงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด ในห้วงเวลา 15 มีนาคม -30 เมษายน 2567 "เพื่อให้จังหวัดน่าน ท้องฟ้าแจ่มใส ไร่ฝุ่น PM2.5 และเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ ของชาวจังหวัดน่าน"

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.