เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สระบุรี ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษบาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


2 เม.ย. 2567, 17:56สระบุรี ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษบาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสระบุรี ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษบาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีนายคุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษบาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชวชิรมงคลวิสิฐ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์
นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี รายงานว่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ โดยสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ถึง ๖ ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจครรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในขนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี ในปี ๒๕๖๖ มีรายได้จากพิธีทอดผ้าป้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี จำนวนเงิน ๓๙๖,๐๒๙.๕๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯเพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้กับเด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสของจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๓๖ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๘,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดพันบาทถ้วน) ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๔๕๒,๙๗๙.๔๗ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี ในวันนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๑,๓๒๑ บ า ท

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.