เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อสม.ทั่วประเทศ รับค่าป่วยการอัตราใหม่ 2,000 บาท-ตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน


15 พ.ค. 2567, 14:53อสม.ทั่วประเทศ รับค่าป่วยการอัตราใหม่ 2,000 บาท-ตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน
วันนี้ ( 15 พ.ค.67 ) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดแนวทาง “การยกระดับค่าป่วยการ สู่ SMART อสม.” พร้อมเดินหน้าระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ถือเป็นด่านแรกในการดูแลสุขภาพประชาชน ในการสร้างระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สธ. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1,070,000 คน เป็นกำลังสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้น

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป ทำให้บทบาทของ อสม.ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อาทิ เป็นหมอคนที่ 1 ดูแลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การติดตามหญิงตั้งครรภ์เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีน การติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชน และการเป็น อสม.ไรเดอร์ส่งยาให้แก่ประชาชน ขณะที่ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ในปี 2567 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. เป็น 2,000 บาท  สนับสนุนบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชน รวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยวันนี้ อสม. ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับโอนเงินค่าป่วยการตกเบิกเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 6,000 บาท และได้รับโอนเงินค่าป่วยการสำหรับเดือนเมษายน 2567 อีก 2,000 บาท รวมเป็น 8,000 บาท และเดือนต่อไป ๆ อสม. ก็จะได้รับ คนละ 2,000 บาทต่อเดือน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. ผ่านระบบ e-Social welfare และได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำนวยความสะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชีของ อสม.ทุกคน

พร้อมกันนี้ให้ อสม. ร่วมเดินหน้า นโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมสนับสนุนให้ อสม. และบุตรหลานต่อยอดในการศึกษาต่อในด้านสาธารณสุข เช่น การเป็นผู้ช่วยพยาบาล และพยาบาล

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.