วันที่ 21 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"สกลนคร" เตรียมสร้างประตูน้ำ กั้นลำน้ำสงครามแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง


14 มิ.ย. 2562, 18:09"สกลนคร" เตรียมสร้างประตูน้ำ กั้นลำน้ำสงครามแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในการประชุมรับฟังความคิดของประชาชน ครั้งที่ 1 / 2562 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้งลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายนายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและ วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2560 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำสงคราม ซึ่งมีรอยต่อหลายจังหวัด ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบาย ให้ทำการศึกษาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม โดยให้เห็นผลในระยะยาว เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ลำน้ำสงคราม มีต้นกำเนินที่อำเภอส่องดาว เทือกเขาภูพาน มีความยาวมากกว่า 500 กิโลเมตร ผ่าน 5 จังหวัด คือ อุดรธานี สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำโขง ในแต่ละปีเมื่อมีฝนตกลงมา น้ำจะเอ่อท่วมตลิ่งและไหลเข้าท่วมเรือกสวนไร่นาของเกษตรกรและประชาชน กอรปกับระดับน้ำโขงเอ่อหนุนขึ้นมาอีก ทำให้น้ำไหลไม่ได้จึงมีปริมาณน้ำสะสม และตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งน้ำไหลออกลงไปน้ำโขง ไม่มีประตูน้ำที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้สักแห่ง น้ำที่มีอยู่จึงไหลลงสู่น้ำโขงจนหมด ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ในหน้าฝนก็เช่นกัน แม้น้ำจะมีมากแต่สุดท้ายก็ไหลออกจากลำน้ำจนหมด ดังนั้นภายใน 2 ปี รัฐบาลจะมีโครงการก่อสร้างประตูน้ำขึ้นมาเป็นช่วงๆ ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างถูกจุด ทำให้ 36 อำเภอของ 5 จังหวัด พื้นที่การเกษตรกว่า 13,000 ตารางกิโลเมตร ก็จะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามาถแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งได้ด้วย

Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.