วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ 5 ราย ประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีราชการ


26 พ.ย. 2562, 20:52

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ 5 ราย ประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีราชการวันนี้ ( 26 พ.ย.62 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 5 ราย ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จํานวน ๒ ราย และกองทัพเรือ จํานวน ๓ ราย รวม ๕ ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ . ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่ง ไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้ อ ๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๕ ราย ได้ รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้ อ ๖ ข้ อ ๗ ( ๒) และ ( ๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ . ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 


๑. พันโท ประสาร จันทร์เชื้อ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากได้กระทําผิดวินัยทหารฐานประพฤติ ชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิ ทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ และเหรียญจักรมาลา

๒. ร้อยโท บรรดิษฐ์ กันแก้ว สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่ สุดให้ลงโทษจําคุก ในความผิดฐานเป็นข้าราชการจําหน่ายยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ฐานเป็นข้าราชการพยายามจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และฐานเป็นข้าราชการมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายยาเสพติ ด ให้โทษในประเภท ๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และเรียกคืนเหรียญราชการชายแดนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

๓. นาวาตรี ทวี วัฒน์ ทินสมบูรณ์ สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากได้กระทําผิดวิ นัยทหารฐานประพฤติ ชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจั ตุรถาภรณ์ ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา หนา ๑๙  เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๐ ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๔. เรือโท จิรทีปต์ สุขใส สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

๕. เรือตรี เกรียงไกร อันสุกัน สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๕ รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ . ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.