วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 21 ราย


26 พ.ย. 2562, 20:56

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 21 รายวันนี้ ( 26 พ.ย.62 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ โดยมีข้อความระบุว่าช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลรุ่นที่ ๑๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) จํานวน ๒๑ รายดังนี้©2018 ONBNEWS. All rights reserved.