วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsพ่อเมืองสุราษฎร์ เป็นสักขีพยานการตัด "กล้วยหอม" เครือแรก เพื่อส่งออกประเทศญี่ปุ่น


2 ธ.ค. 2562, 20:48พ่อเมืองสุราษฎร์ เป็นสักขีพยานการตัด "กล้วยหอม" เครือแรก เพื่อส่งออกประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ แปลงที่ดินหมายเลข 44 ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ตัดกล้วยหอมเครือแรก ที่เป็นผลผลิตจากแปลงที่ดินของ นายหัตชัย รักษ์วงศ์ ที่ได้รับจัดสรรที่ดินจากโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายอำเภอชัยบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

สำหรับที่ดินแปลงดังกล่าว มีเนื้อที่รวมกว่า 900 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ยึดคืน จากภาคเอกชนหลังหมดสัมปทาน ก่อนจะนำมาจัดสรร ให้กับเกษตรกรตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือ คทช. โดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดผังแปลง แบ่งเป็น 228 แปลง ประกอบด้วยแปลงที่อยู่อาศัย แปลงละ 1 ไร่ 114 แปลง และ แปลงเกษตรกรรม จัดสรรให้กับ แปลงละ 5 ไร่ 114 เพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกร 114 ราย ซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ การเกษตรไทรทองจำกัด เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ในรูปแบบสถาบันเกษตรกร ก่อนจะได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อปลายปี 2560 จากนั้นหลายหน่วยงาน ได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นที่อยู่อาศัยถนน ระบบชลประทาน รวมถึงการพัฒนาด้านการเกษตร ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการแปลงที่ดินแบบเกษตรผสมผสานโคกหนองนาโมเดล ภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อมาสหกรณ์การเกษตรไทรทองจำกัด ได้ตกลงความร่วมมือ กับสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสารจำกัด เพื่อรับซื้อผลผลิตกล้วยหอมทอง ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งราคารับซื้อผลผลิต จะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 12 บาท 50 สตางค์ ถึง 17 บาท 50 สตางค์ ตามช่วงเวลารอบการผลผลิต

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุว่า การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า ซึ่งการตัดกล้วยหอมทองในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จ ที่เกษตรกรได้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน มีรายได้ที่มั่นคง อีกทั้ง การใช้แนวทางการตลาดนำการเกษตร และทำเกษตรอินทรีย์ จะยิ่งทำให้เกษตรกร สามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาสูงขึ้นอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.