เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ศอ.บต." นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) " yala  bikers ไม่เอาคนโกง"


6 ธ.ค. 2562, 15:02"ศอ.บต." นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) " yala  bikers ไม่เอาคนโกง"
วันนี้ 6 ธันวาคม 62 เวลา 9.30 น.ณ.ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์อำเภอเบตง จ.ยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนางอริสรา  มะแซ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู ผอ.ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้าราชการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ศอ.บต. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย) "yala  bikers ไม่เอาคนโกง" โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้มีสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา  สำนักงาน  MACC parak ประเทศมาเลเซีย หัวหน้าส่วนราชการ   ภาคีเครือข่าย ประชาชนในพื้นที่  คณะชมรมบิ๊กไบค์ทั้งไทยและมาเลเซีย กว่า200คนเข้าร่วม

นอกจากเสร็จพิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)"yala  bikers ไม่เอาคนโกง"  แล้ว ยังมีการปล่อยคาราวานบิ๊กไบค์ ทั้งของไทยและมาเลเซีย ขับรอบเมืองเบตงที่ด่านพรมแดนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  และได้มอบป้ายช่อสะอาด ให้แก่หน่วยงานทั้ง 5หน่วยประกอบด้วย สน.สภ.เมืองเบตง  ศาลจังหวัดเบตง สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง เทศบาลเมืองเบตง ที่ว่าการอำเภอเบตง  เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริต ในประเทศไทยดีขึ้น ผู้ที่ทุจริตจะถูกต่อต้านและถูกลงโทษ ทั้งจากกฎหมายและสังคมรวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต เพื่อจัดการกับการทุจริตและผลักดันให้เกิดการนำกลไกและมาตรการต่างๆไปใช้จริงโดยสร้างผลสัมฤทธิ์ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ในการนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเทเสียสละ แก้ไขปัญหาคอรัปชั่นอย่างจริงจังขอให้พลังแห่งความดี จงปกป้องคุ้มครองท่านและนำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง  ในโอกาสนี้ผมขอนำพี่น้องชาวยะลาทุกคนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้าน คอรัปชั่นสากลด้วย    

จากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โดยดูจากผลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency.International  TI) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีรับรู้การทุจริตประจําปี 2561 พบว่าประเทศไทย 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100คะแนน อยู่อันดับที่ 99 จากทั้งหมด 180 ประเทศจากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอรัปชั่นของประเทศต่างๆทั่วโลกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศต้อง เร่งแก้ไขมิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกได้เห็น อีกทั้งตามที่รับทราบและกฎหมายทางสื่อมวลชนว่า การทุจริตของข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาอีกมิติหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราทุกคน อีกทั้งยังเป็นการบั่นทอนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการสร้างสังคมการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.