เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองปลัด สธ. ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามตรวจเยี่ยมการใช้งาน Application PCC Link


19 มิ.ย. 2562, 16:57รองปลัด สธ. ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามตรวจเยี่ยมการใช้งาน  Application PCC Link
วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการใช้งาน Application PCC Link สำหรับโปรแกรมโรงพยาบาลที่เป็น Hos-XP ที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนุชชา เจริญโห้ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางระบบสุขภาพของประเทศ กำกับดูแล สนับสนุนการจัดระบบบริการประชาชน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ และเตรียมการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็น MOPH 4.0 ที่มีการปรับระบบการทำงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการ เน้นการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะด้านดิจิทัล ปรับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลเป็น Smart Hospital พัฒนาไลน์ ออฟฟิเชียล MOPH Connect เป็นช่องทางเชื่อมต่อประชาชนกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็ว ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน เช่น การจองคิวออนไลน์ ระบบนัดหมายและแจ้งเตือนการฉีดวัคซีน ค้นหาเวชระเบียนออนไลน์ด้วยบัตรประชาชน ตรวจคนไข้ผ่านไอแพด ใช้ข้อมูลเดียวกัน ทั้งโรงพยาบาลและคลินิกหมอครอบครัว (PCC Link) ระบบข้อมูลเชื่อมกับแม่ข่ายและเชื่อมโยงภายในหน่วยงาน โดยใช้ระบบ LAN และใช้โปรแกรม Hos-XP

จังหวัดกาญจนบุรี มีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) คลินิกหมอครอบครัว และ รพ.สต.ติดดาว เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการพื้นฐานใกล้บ้าน มีทีมหมอครอบครัวดูแลใกล้ชิด รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (Digital Transformation) ให้เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและ รพ.สต. ที่ดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว โดยมีการติดตั้ง Application PCC Link พร้อมใช้งาน โดยผ่านการอบรมจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทดสอบการใช้งานและจัดทำแนวทาง ช่องทางการสื่อสารผ่าน  Application Line group : PCC กาญจนบุรี ขณะนี้มีการใช้ Application สำหรับ PCC ทุกแห่งได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ติดตั้ง Application PCC Link จำนวน 14 ทีม ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด 23 แห่ง และ โรงพยาบาลชุมชน  2 แห่ง มีการอบรมการใช้งานให้ทุกแห่งดำเนินการ ทั้งผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบข้อมูล (Admin) โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนและติดตามการดำเนินการเป็นระยะ มีการรายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาสตามรายงานใน HDC พัฒนาการใช้งาน Application PCC Link โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การใช้งาน PCC Link ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารกาญจนิการ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยจังหวัดกาญจนบุรีตั้งเป้าหมายดำเนินการ การใช้ Application PCC Link ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.