เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)น่าน จัดงาน “เดินตามรอยพ่อ” มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีน่านจากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 4


28 ธ.ค. 2562, 17:33น่าน จัดงาน “เดินตามรอยพ่อ” มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีน่านจากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ : 20 ธ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวONB NEWSรายงานที่จังหวัดน่าน จัดงาน เดินตามรอยพ่อมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีน่านจากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 4 โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เดินตามรอยพ่อมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีน่านจากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 4 ในวันนี้

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะสร้างความเข้มเข็งให้กับประเทศในทุกด้าน  สำหรับด้านเศรษฐกิจได้มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy)   ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศ เชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ตลาด ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การดำเนินกิจกรรม เดินตามรอยพ่อมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีน่านจากภูผาสู่สากล ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต ช่องทางการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างงานให้กับคนในชุมชน ข้อดีของเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์คือจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิตไม่ต้องเสี่ยงต่อสารพิษ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่าไม้ เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จะเป็นทางเลือกใหม่และสำคัญของเกษตรกร เพราะตลาดมีความต้องการสูง ผู้ผลิตสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้าปกติทั่วไป ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรม    การบริโภคส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปสู่กระแสรักสุขภาพ คำนึงถึงสภาพแวดล้อม สุขอนามัย ส่งผลให้ความต้องการสินค้าที่มีคุณลักษณะดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และผมขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดน่าน ที่จะได้ร่วมกันพัฒนาและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพดีเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อความยั่งยืน ต่อไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.