วันที่ 21 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกาญจนบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่-รับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10


21 มิ.ย. 2562, 16:28กาญจนบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่-รับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10
วันนี้ (21 มิถุนายน 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้าน การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวมหาที่สุดมิได้

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือ พระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง  4 พฤษภาคม 2563 โดยในวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้านดังนี้ 1.บริการการแพทย์ทั่วไป 2.บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3.บริการตรวจตา 4.บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ 5. ตรวจมะเร็งเต้านมโดยใช้เครื่อง Mammogram 6. เอ็กซเรย์ 7. นวดฝ่าเท้า 8. รับบริจาคอวัยวะและดวงตา ขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์ คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยพร้อมใจดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.