เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดวันอนุรักษ์ควายไทย


31 พ.ค. 2562, 17:42ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดวันอนุรักษ์ควายไทย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดวันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยเห็นถึงความสำคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไปและเพื่อสืบสานวิถีชีวิตคน วิถีชีวิตควาย “ควายไทย มรดกไทย มรดกโลก” โดยมี นายนาวิน อินทรจักรเกษตรจังหวัดพะเยามาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

 

 

 สัตวแพทย์อนิรุธ เนื่องเม็ก หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์รักษาการณ์ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทยซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควายยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพ การกำหนดวันนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระนักให้กับคนไทยเห็นถึงความสำคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไปและเพื่อสืบสานวิถีชีวิตคน วิถีชีวิตควาย “ควายไทย มรดกไทย มรดกโลก”

 

 

 


ซึ่งการจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีคนกับควายในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยจัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย เลี้ยงขันโตกควาย การสาธิตควายในการไถนา การเสวนาชีวิตคนเลี้ยงควาย การดื่มนมควายและตรวจสุขภาพควายฟรี โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากที่กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.