เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท. จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) กระตุ้นศักยภาพให้แก่บุคลากรในการจัดทำแผน


20 ม.ค. 2563, 11:27มท. จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) กระตุ้นศักยภาพให้แก่บุคลากรในการจัดทำแผน
วันนี้ (20 ม.ค. 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2-3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กรุงเทพมหานคร นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 600 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย​ กล่าวว่า​ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งได้ออกแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ท้องถิ่น และอำเภอ เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยเหตุนี้ ในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปนั้น จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบฯ เพื่อให้แผนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับจนเกิดเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) อันจะช่วยตอบสนองต่อสภาพของปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมกันนี้ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อันถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน


นายทรงกลด สว่างวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน ได้มารับฟังแนวทางในการดำเนินการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ต่อไป


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.