วันที่ 26 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"สมาชิก อบจ.กาญจนบุรี 4 อำเภอ" ยื่นหนังสือต่อ ผอ.กกต. เสนอแบ่งเขตเลือกตั้งเดิม เพื่อสะดวกในการพัฒนา


13 ก.พ. 2563, 17:12"สมาชิก อบจ.กาญจนบุรี 4 อำเภอ" ยื่นหนังสือต่อ ผอ.กกต. เสนอแบ่งเขตเลือกตั้งเดิม เพื่อสะดวกในการพัฒนา
          ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และว่าที่ผู้สมัครสมาชิก อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอเมือง, อำเภอท่าม่วง, อำเภอท่ามะกา และอำเภอไทรโยค โดยมี นายชูศักดิ์ แม้นทิม, นายจำเนียร บัวทอง, นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง, นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์, นายวิศิษฐ์ เลาหะกาญจนศิริ, นายชาลี พึงประสบ, นายพรรษา สายทอง, นายวู้ถอย ธนานุภาพพันธ์, นายสุวรรณ พูลทรัพย์เจริญ, นายประสาน นิยมทรัพย์, นายกิตติชัย ดำรงศักดิ์วิทยา, นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ และนายพนม โพธิ์แก้ว เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายขวัญเพชร ถนอมนาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี, นายสมยศ บุญทาน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และนายนิรันดร์ บุญราช พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแสดงความคิดเห็นต้องการให้แบ่งเขตเลือกตั้งในรูปแบบเดิม เช่นกันเลือกตั้งที่ผ่านมา

          ต่อมาทางนายขวัญเพชร ถนอมนาน ผอ.สนง.กกต. จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสมยศ บุญทาน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกาญจนบุรี, นายนิรันดร์ บุญราช พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้คำชี้แนะในหลักการตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้

          นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ สมาชิก อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอเมือง ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้พิจารณาเขตเลือกตั้งเดิม เพื่อสะดวกในการคมนาคม

          นายประสาน สงวนพันธ์ สมาชิก อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แสดงความคิดเห็น อยากให้พิจารณาเลือกตั้งรูปแบบเดิมในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

          นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 13 อำเภอ 30 เขตเลือกตั้ง โดยได้จัดทำขึ้นเป็น 3 รูปแบบ โดยพิจารณาจากจำนวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากประกาศจำนวนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

          นายขวัญเพชร ถนอมนาน เปิดเผยอีกว่า สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีมีราษฎรตามประกาศผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 895,525 คน อยู่ในหลักเกณฑ์ซึ่งจะต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 30 คน 30 เขตเลือกตั้ง ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2562 และจากการคำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรการดังกล่าว ปรากฏว่า มีอำเภอที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เกินกว่าหนึ่งคนต้องดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 9 อำเภอ และมีอำเภอที่มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 คน ให้ถืออำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 4 อำเภอ รวม 13 อำเภอนั้น

          สำหรับวันนี้ที่มีผู้นำท้องถิ่นมายื่นแสดงความคิดเห็นขอให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบเดิม ตนในฐานะคณะกรรมการและเป็นเลขานุการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ก็จะนำความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่นเข้าเสนอให้ที่ประชุมได้รับพิจารณา ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางพิจารณาอีกครั้ง

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.