วันที่ 26 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 ชูโมเดล "น้ำแลกดิน-ดินแลกน้ำ" เชื่อมท้องถิ่นแก้ภัยแล้ง กำชับผู้ว่าฯสุรินทร์ แก้ปัญหาที่ดินโคกหนองเหล็ก


13 ก.พ. 2563, 20:42มท.2 ชูโมเดล "น้ำแลกดิน-ดินแลกน้ำ" เชื่อมท้องถิ่นแก้ภัยแล้ง กำชับผู้ว่าฯสุรินทร์ แก้ปัญหาที่ดินโคกหนองเหล็ก
วันนี้ ( 13 ก.พ.63 ) เมื่อเวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกลุ่มสมัชชาคนจน กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ “โคกหนองเหล็ก” อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ

นายนิพนธ์ฯ กล่าวว่า ข้อร้องเรียน กรณีข้อพิพาทที่สาธารณประโยชน์ แปลงโคกหนองเหล็ก ซึ่งมีข้อโต้แย้งด้านกฎหมายมาเป็นระยะเวลานานนั้น ได้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาแล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จะทำหน้าที่ในการจัดการที่ดินให้ประชาชน ไม่ให้ตกอยู่ในฐานะผู้บุกรุกที่ดิน ซึ่งในกรณีปัญหาข้อร้องเรียน “โคกหนองเหล็ก” ผู้เดือดร้อนจะต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า ครอบครองที่ดินก่อนการประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะเมื่อปี พ.ศ. 2467 ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงและประวัติที่ดิน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐต่อไป

ต่อมาเวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำอำปึลกง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายนิพนธ์ฯ กล่าวว่า การหาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงตลอดฤดูกาลภัยแล้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีกลไก ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งกรมที่ดิน ได้ส่งเครื่องจักรกลมาช่วยขุดลอกคลองไว้สำหรับการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน สำหรับจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินตามนโยบาย “การใช้น้ำ แลกดิน ดินแลกน้ำ"ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว และยังช่วยประหยัดงบประมาณของแผ่นดินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมมือบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคตลอดระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) ตนเชื่อมั่นว่าเราสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ภัยแล้งนี้ไปได้ โดยมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคได้อย่างแน่นอน โดยได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) จัดเครื่องจักรกล เครื่องบรรทุกน้ำ ร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดน้ำอุปโภค-บริโภคให้พี่น้องน้องประชาชน โดยขอความร่วมมือทุกฝ่ายบูรณาการ วางแผน ร่วมกัน ในส่วนงบประมาณการแก้ปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลได้ทยอยมีมติให้ใช้จ่ายงบกลางเป็นระยะ ๆ ซึ่งบางส่วนมีอุปสรรคในเรื่องของการเบิกจ่าย ทั้งนี้ สามารถดำเนินการของบประมาณเข้ามาใหม่ได้ รัฐบาลยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งประชาชน และจะจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ลงมาในพื้นที่อย่างแน่นอน

ต่อมาเวลา 12.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เดินทางไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบักจรัง จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นประธานในการมอบบ้านมั่นคงให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ (พอช.)และเป็นประธานเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบักจรัง โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายโอฬาร อยู่กาญจนเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง พร้อมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ทำให้มีบ้านใหม่ที่มั่นคงถูกต้อง และสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง เป็นการเน้นย้ำว่า รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยการมนุษย์ รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ปลูกฝังให้กับเด็กในชุมชน ให้เด็กมีหนทางแห่งการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยให้ทุกคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามบริบทของพื้นที่ใช้กลไกของท้องถิ่นมาเป็นพลังขับเคลื่อนสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานของเรา และปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่เคารพกฎจาจร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงจัง เพราะพลังของการขับเคลื่อนเหล่านั้น จะสามารถเป็นแรงหนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พัฒนาการศึกษาให้มีความยั่งยืนและกว้างไกลต่อไป

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.