วันที่ 26 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsรร.อนุบาลอนันตะ จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน


14 ก.พ. 2563, 14:20รร.อนุบาลอนันตะ จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า จากอดีตถึงปัจจุบัน การศึกษามีความสำคัญและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของอนาคต ของเด็กและเยาวชน สำหรับโรงเรียนเอกชน ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และแบ่งเบาภาระของรัฐ จนได้รับความนิยมจากสังคม เพราะความเชื่อมั่นและศรัทธา ต่อกระบวนการการบริหารจัดการ ที่ดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญและจริงจัง มากกว่าโรงเรียนรัฐบาล โดยเฉพาะการเน้นด้านคุณภาพเพื่อต่อยอดให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นเลิศในทุกด้าน

ดร.อนันต์ สุดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอนันตะ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรครูและนักเรียนให้มีความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายคุณภาพโรงเรียน คือ สร้างความสุข สร้างคุณภาพ สร้างคนดี สร้างคนเก่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึงกลยุทธ์การเรียนรู้โดยบูรณาการเนื้อหาของหลักสูตรการเรียนรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับชุมชนเป็นฐานการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์จริงในชุมชนโดยมีการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ ร้านค้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้เรียนกล้าตัดสินใจ ฝึกแก้ปัญหา มีทักษะในรายวิชา มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน เรียนรู้ชีวิตจริงของสังคม

นอกจากนี้ ยังมีครูที่มีความรู้ความสามารถในภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สอนในห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการปลูกฝั่งเยาวชน อนาคตของชาติให้มีความพร้อมในทุกด้าน ตามความตั้งใจของผู้ปกครองที่ฝากลูกไว้กับทางโรงเรียน ทั้งนี้ยังมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการให้เด็กนักเรียน ไปสัมผัสกับพ่อค้าแม่ค้า เพื่อศึกษาเรียนรู้ชุมชนและสอบถามปัญหา ก่อนจะนำมาสรุปในห้องเรียน และยังให้ความสำคัญโดยเฉพาะนักเรียนกับผู้ปกครอง ให้มีการใกล้ชิด สอบถามพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการกล้าพูดกลับคนในครอบครัว   

สำหรับผู้ที่สนใจ จะส่งบุตรหลานมาเรียน ที่ โรงเรียนอนุบาลอนันตะ สามารถเดินทางมาที่ 359 หมู่ 1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา หรือโทรสอบถาม 0818795356, 0874449454

 

 

  


 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.