เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เพชรบูรณ์คูณสุข 2020" การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์


12 มี.ค. 2563, 15:39"เพชรบูรณ์คูณสุข 2020" การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์
 วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)
นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวสันต์  ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมฯโดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์, การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคกหนองนา
http://phetchabun.cdd.go.th/2020/03/12/phetchabun001-25Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.