เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ปธ.จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ปี 63


1 เม.ย. 2563, 19:02รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ปธ.จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ปี 63
วันนี้ ( 1 เม.ย.63 ) เวลา 09.30 น. นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ และนำเงินไปช่วยเหลือเด็กวัยแรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวมีฐานะยากจนในชนบท

โดยการให้ทุนอุปการะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่ที่จะดำเนินการเองได้หรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วยังไม่เพียงพอ ตลอดจนการช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 197,199 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.