วันที่ 10 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news 5 จังหวัด เปิดสนามบินได้ แต่มีเงื่อนไขการเข้า–ออก


2 พ.ค. 2563, 13:00 5 จังหวัด เปิดสนามบินได้ แต่มีเงื่อนไขการเข้า–ออก
 


(2 พ.ค.) นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยถึงกรณีสายการบินที่เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ โดยมีสายการบิน จำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์,ไทยแอร์เอเชีย,ไทยไลอ้อนแอร์ และบินไทยเวียตเจ็ท เปิดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานลำปาง, แม่สอด,พิษณุโลก,บุรีรัมย์, สกลนคร, นครพนม,ร้อยเอ็ด,ขอนแก่น, อุบลราชธานี, อุดรธานี ตรัง, นครศรีธรรมราช ,สุราษฎร์ธานี และกระบี่

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านกรุณาตรวจสอบ ประกาศ / คำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อการปฏิบัติตามประกาศของแต่ละจังหวัดได้อย่างถูกต้อง สำหรับประกาศ/คำสั่งของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการดำเนินงานของท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ได้แก่

 

จังหวัดพิษณุโลก เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ต้องปฏิบัติดังนี้ คนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หากพักที่บ้านต้องกักตัวพร้อมบุคคลในบ้าน 14 วัน หรืออาจเลือกพัก ณ โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Save Phisanulok 14 วัน,กรณีคนต่างจังหวัด มาลงเครื่อง ณ ท่าอากาศยาน และจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น ให้เดินทางออกจากจังหวัดได้ทันที และต้องไม่แวะทำกิจกรรมใดๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก

 

จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ผู้โดยสารทุกคน ที่เดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องกักตัว 14 วัน หลังจากกักตัวจะได้สติ๊กเกอร์ติดบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว)


จังหวัดกระบี่ เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึง ท่าอากาศยานกระบี่ ต้องปฏิบัติดังนี้ ห้ามบุคคลภายนอกพื้นที่เข้ามาในจังหวัดกระบี่ เว้นแต่ ได้รับการยืนยันผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทาง โดยให้แสดงหลักฐานการกักตัว ครบระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนน,กรณีบุคคลที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทาง หรือไม่มีเอกสาร ตามข้อ 1 จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักกัน ณ สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ที่อําเภอกําหนดไว้ ตามระยะเวลาและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยประชาชนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตาม ที่ทางราชการกําหนด

 
จังหวัดตรัง เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึง ท่าอากาศยานตรัง ต้องปฏิบัติดังนี้ ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดตรัง ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดตรัง หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดตรังต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ทุกกรณีต้องมีใบรับรองแพทย์ และมีหนังสือรับรองจากท้องที่ต้นทาง และต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่จังหวัดกำหนด


จังหวัดนครพนม เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึง ท่าอากาศยานนครพนม ต้องปฏิบัติดังนี้ อนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารที่จะเดินทางสามารถเข้าในอาคารที่พักผู้โดยสารได้เท่านั้น ส่วนญาติ ผู้มารับ – ส่ง ไม่อนุญาตให้เข้าในอาคาร ห้ามมิให้ต่างด้าวเข้าจังหวัดนครพนมด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำหรับจังหวัดปลายทางที่ไม่มีเงื่อนไขในการเข้า – ออก และไม่มีมาตรการปิดจังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง ตาก (แม่สอด) สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) ทย. ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกท่าน ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ก่อนการเดินทางทุกครั้งขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินกับทางสายการบิน และเผื่อเวลาในการเดินทาง รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทางท่าอากาศยานกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร


 

 

ข้อมูล :กรมท่าอากาศยาน


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.