เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สพป.ยล.3" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกในพื้นที่เบตง


18 พ.ค. 2563, 16:35"สพป.ยล.3" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกในพื้นที่เบตง
วันที่  18 พฤษภาคม 2563 นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มอบหมายให้นายเชาวลิต  เพ็ชรหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยนายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ตัวแทนเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้ลงพื้นที่ติดตาม บ้านนักเรียนจำนวน11 หลังคาเรือน เพื่อทำการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นวันแรก ที่โรงเรียนบ้านมาลา  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ  เพื่อจัดเก็บขอมูลและรับทราบปัญหาเพื่อนำไปหารือกับผู้บริหารสถานศึกษา จากการตรวจเยี่ยมพบว่า มีนักเรียนที่อยู่ในชุมชนบ้านใกล้กันแต่เรียนต่างโรงเรียน อาทิโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) มาเรียนร่วมกันที่บ้านนักเรียนและยังพบอีกว่าปัญหาอินเตอร์เน็ตสัญญาไม่ค่อยดีทำให้เกิดความล่าช้า และบ้างบ้านผู้ปกครองไม่อยู่บ้านโดยไปประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางบันฑิตอาสาอำเภอเบตงได้มาช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนตามบ้าน ด้วยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาคอยสอนให้กับบุตร หลาน ที่บ้าน ทั้งนี้ ครู และผู้บริหาร ได้ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหานำไปแก้ไขต่อไป

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.