วันที่ 30 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsปลัดมท.สั่ง อปท.เฝ้าระวังการใช้งบฯช่วงโควิด-19 สั่งหน่วยงานเปิดทาง ป.ป.ช.ตรวจสอบ


22 พ.ค. 2563, 19:03ปลัดมท.สั่ง อปท.เฝ้าระวังการใช้งบฯช่วงโควิด-19 สั่งหน่วยงานเปิดทาง ป.ป.ช.ตรวจสอบ
วันนี้ ( 22 พ.ค.63 ) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แนบสำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0008/0028 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวน 1 ฉบับ

ระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ช.ว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน ในเบื้องต้นได้ปรากฎข้อมูลความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานต่อสื่อสาธารณะ ทำให้สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ป.ป.ช.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวังการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ในการเข้าไปดำเนินการเฝ้าระวังการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปด้วย


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.