วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
องคมนตรี ประธานเปิดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 21 จ.นราธิวาส


7 ก.ย. 2563, 20:17

องคมนตรี ประธานเปิดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 21 จ.นราธิวาสวันนี้ (7 ก.ย. 63) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม

โดยสำนักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และจังหวัดนราธิวาส จัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวต้อนรับ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นองคมตรีได้กล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด เรียนรู้สู่วิถีใหม่” พร้อมทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเกษตรกรต้นแบบการทำการเกษตรต้นแบบในบริเวณบ้านจาการขยายผลของศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ที่ได้จัดส่งเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จากนั้นองคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ รวมทั้งนิทรรศการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาบ้า และปลาตะเพียน จำนวน 6,800 ตัว ณ บริเวณสวน 50 ปี ครองราชย์ อีกด้วย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2524 รวมระยะเวลา 39 ปี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริการพัฒนาด้านต่าง ๆ มาดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่พรุ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิสังคมของท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นต้นแบบความสำเร็จให้พื้นที่อื่น ๆ พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” นำผลสำเร็จของโครงการฯ ขยายผลและถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประชาชน


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.