วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
โปรดเกล้าฯ "พล.อ.อภิรัชต์-พ.ต.อ.ณรัชต์" เป็นขรก.ในพระองค์ ตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11


15 ก.ย. 2563, 15:00

โปรดเกล้าฯ "พล.อ.อภิรัชต์-พ.ต.อ.ณรัชต์" เป็นขรก.ในพระองค์ ตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11วันนี้(15 ก.ย.63) มีคำสั่งจากสำนักพระราชวัง ที่ 182/2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติ รับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย คือ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองเลขาพระราชวังระดับ 11 และ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นรองเลขาธิการพระราชวังระดับ 11


โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 , มาตรา 14 , มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ 2560 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ 2560 ข้อ 11 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2563 ข้อ 29 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2560 และข้อ 4 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งแก้ไขเพิ่มเติม 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ลงชื่อ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง

โดย พลเอก อภิรัชต์ และ พันตำรวจเอก ณรัชต์ นั้น เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 20 และจะเกษียณราชการ 30 กันยายนนี้ พร้อมกัน


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.