วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsครม.อนุมัติหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พักยาว 9 เดือน กระตุ้นเศรษฐกิจ


15 ก.ย. 2563, 20:01ครม.อนุมัติหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พักยาว 9 เดือน กระตุ้นเศรษฐกิจ
วันนี้ ( 15 ก.ย.63 ) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA หรือ STV ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ดังนี้คือ เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว หรือ Long Stay ภายในประเทศไทย ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยและตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน /ต้องมีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก หรือโรงพยาบาลที่พักภายในประเทศไทย และหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก ที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักตัว หรือโรงพยาบาลที่พัก ตามระยะเวลาที่ประสงค์จะพำนักระยะยาวภายในประเทศไทย หรือหลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลต่างด้าว หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก หลักฐานการชำระเงินดาวน์ของบุคคลต่างด้าวในการซื้อหรือเช่า ที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อได้ตามกฎหมายเมื่อบุคคลต่างด้าวตามเกณฑ์ข้างต้น และผ่านการปฎิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จะมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งหากภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลาอนุญาต 90 วันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 90 วัน โดยคนต่างด้าวต้องยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564


ขณะที่แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ เพื่อต้องการนำนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม เพราะจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ โดยที่ผ่านมาไทยมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท เมื่อเกิดโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายในประเทศขาดรายได้และได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวภายในประเทศไทยในพื้นที่ปิดที่สามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.