วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsราชกิจจาฯ ประกาศ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร - บัตรประชาชน


16 ก.ย. 2563, 09:55ราชกิจจาฯ ประกาศ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร - บัตรประชาชน
วันที่ 16 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 ลงนามโดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งมีความรุนแรง เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ดังนี้

(1) กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพื้นที่และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด

(2) กรณีภัยที่เกิดจากสาธารณภัยอื่น ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามระยะเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด”

นอกจากนี้ ยังออกกฎกระทรวงอีกฉบับ กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน (ฉบับที่ 2) ด้วยMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.