วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsปลัดมท.กล่าวให้โอวาท ในงานประชุมใหญ่สามัญปี63 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย


16 ก.ย. 2563, 11:33ปลัดมท.กล่าวให้โอวาท ในงานประชุมใหญ่สามัญปี63 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
วันนี้ (16 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัดพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดเสวนา ในหัวข้อเรื่อง "จากพี่สู่น้อง” เพื่อถ่ายทอดและส่งต่อประสบการณ์อันมีคุณค่าต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานแม่บ้านมหาดไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ และในโอกาสนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรติมามอบมุมมองและแนวคิดในการปฏิบัติงานสำหรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย
 
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันนี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยที่ทุกท่านได้ร่วมกันทุ่มเทเสียสละเวลาความสุขส่วนตัวรวมถึงกำลังกายกำลังใจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศโดยถือเป็นปณิธานที่เราจะต้องสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

และในวันนี้สมาคม ฯ ได้มอบเข็มกลัด "เพชรดอกแก้ว" ให้แก่อุปนายกสมาคมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามคู่สมรสที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้อุทิศตนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีประจําปี 2563 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นางมลสุดา ชำนิประศาสน์อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 2) นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐอุปนายก ฯ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง 3) นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ อุปนายก ฯ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4) นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายก ฯ ประธานชมรมแม่บ้านการประปานครหลวง และนอกจากนี้ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ยังได้มอบรางวัล "เพชรดอกแก้ว" และเกียรติบัตรให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้อุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของแม่บ้านมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี พิจิตร ระยอง สุพรรณบุรี ตาก ยโสธร ปัตตานี ลำพูน พะเยา และ นครราชสีมาโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาพบปะกับสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยทุกท่าน และได้ขอบคุณประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด และยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "เพชรดอกแก้ว" ทุกท่าน ที่สนับสนุนภารกิจของผู้ว่าฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากนั้นได้มอบแนวทางปฏิบัติและการทำงานที่ "คนมหาดไทย" เราต้องยึดมั่น 2 ประการ คือ ประการแรก  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ความเป็นข้าราชการ ซึ่งแตกต่างจากภาคเอกชน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดมีฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของระดับกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ต้องรองรับภารกิจหน้าที่ที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน ประการที่ 2 การบริหารความคาดหวัง/ความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสาธารณชน ที่พึงจะได้รับจากส่วนราชการ โดยให้ยึดมั่นประโยชน์ของประชาชน เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตนพร้อมให้การสนับสนุนโอกาส ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.