เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เลย" นทท.ล้น 3.5 ล้าน เตรียมแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   


4 มิ.ย. 2562, 15:19"เลย" นทท.ล้น 3.5 ล้าน เตรียมแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
            ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การจัดทำแผนขับเคลื่อน  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย  ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ เป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความเห็น  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ให้คำแนะนำ ตลอดจนถึงการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเลย  ข้อมูลที่ได้จากการจัดงานในวันนี้จะนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลยต่อไป

 นายธรรมนูญ  ภาคธูป  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เป็นไปตามมติ ครม. โดยเฉพาะที่ให้จังหวัดเลยเป็นโครงการนำร่องก่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยข้อมูลการตลาด ในปี 2560- 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเลย เป็นจำนวนมากกว่า 3.5 ล้านคน  เพื่อตอบสนองเป้าหมายการท่องเที่ยว ในทาง อพท. จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย โดยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ ดำเนินโครงการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์4 ข้อด้วยกัน  เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย โดยมีการทบทวนแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย และให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับโดยจัดทำแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยในระยะแรก และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของพื้นที่พิเศษเลย เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ให้พื้นที่พิเศษเลยเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเมืองแห่งการพักผ่อนมาตรฐานสากลRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.