วันที่ 24 พ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกกต.ตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ คุมเข้มเลือกตั้งท้องถิ่น


21 พ.ย. 2563, 14:08กกต.ตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ คุมเข้มเลือกตั้งท้องถิ่น
วันที่ 21 พ.ย. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War Room) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการบูรณาการเกี่ยวกับการบริหารการหาเสียงของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงาน จากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รับรายงานจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สายด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการแสวงหาข้อมูลโดยศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลหรือการรายงาน ศูนย์บริหารการหาเสียงฯ จะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และหากเกิดกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป


ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 73 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน และมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที©2018 ONBNEWS. All rights reserved.