เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชมฟรี งานวันดินโลก ปี 2563  ปากช่อง วันที่ 4-8 ธันวาคม


24 พ.ย. 2563, 11:45ชมฟรี งานวันดินโลก ปี 2563  ปากช่อง วันที่ 4-8 ธันวาคม
 

กรมพัฒนาที่ดิน เชิญชวนร่วมงานวันดินโลก ปี 2563  ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ  “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ให้เข้าร่วม รับชม และถ่ายภาพได้ตลอดทั้งงาน เช่น
• นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ : Soil biodiversity
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณรัชกาลที่ ๙ กับงานพัฒนาที่ดิน
• การทำอาหารท้องถิ่นจากผลผลิตที่ผลิตจากดินที่มีคุณภาพ
• DIY สร้างอาชีพเสริมรายได้ 
• ชิม ช้อป เกษตร 4 ภาค 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินเทรล หรือนั่งรถพ่วงเที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ไปตามเส้นทางจุดศึกษาดูงาน (Check in) ถึง 6 จุดด้วยกัน ในพื้นที่กว่า 500 ไร่แห่งนี้
- จุดที่ 1 บริเวณแท็งค์น้ำ ที่สื่อความเป็นมาของวันดินโลก และ ศูนย์ CESRA ศึกษาภาพรวมศูนย์ในแต่ละทิศของพื้นที่
- จุดที่ 2 สวนสืบสานศาสตร์พระราชา 6 ศูนย์
- จุดที่ 3 แปลงศึกษาพืชปรับรุงดิน (ปอเทือง) และพืชหมุนเวียน (พืชไร่)
- จุดที่ 4 เกษตรทฤษฎีใหม่ เศษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา (เดิม)
- จุดที่ 5 แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก 28 สายพันธุ์ 
- จุดที่ 6 ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

 


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน 
เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-8515
หรือ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน  :  https://facebook.com/ldd.go.th 


 


Recommend News
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.