เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี"ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนงาน และโครงการตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดกาญจนบุรี รอบที่ 2


2 ส.ค. 2562, 12:23"ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี"ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนงาน และโครงการตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดกาญจนบุรี รอบที่ 2
 

 

วันนี้ (2 ส.ค.62) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 พร้อมด้วย คณะตรวจติดตามงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามประเด็นการตรวจติดตาม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอการดำเนินงาน

 

สำหรับการตรวจติดตามงานตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ                           กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รอบที่ 2 ของจังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนวทางการบูรณาการร่วมกันที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ  โดยจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่สัตว์เลี้ยง จนถึงคน ด้วยการออกฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในชุมชน พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆทราบถึงการนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสัตว์เลี้ยงและคนอีกด้วย 

 

นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีและตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.