เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.1 กำชับกทม.ทุกเขตสแกนความผิดปกติทุกพื้นที่ สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดเข้มความปลอดภัย


2 ส.ค. 2562, 13:57มท.1 กำชับกทม.ทุกเขตสแกนความผิดปกติทุกพื้นที่ สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดเข้มความปลอดภัย
วันนี้ (2 ส.ค. 62) ที่กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ดังนี้

1) ให้กรุงเทพมหานคร จังหวัด และอำเภอ ติดตามสถานการณ์และประสานกับหน่วยงานตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน อาทิ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักและร้านอาหาร และภาคประชาชน ร่วมกันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติในสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง และจุดที่มีประชาชน/นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติรวมตัวเป็นจำนวนมาก และหากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งรายละเอียดสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2) บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกประชาชนในทุกพื้นที่

3) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

4) หากปรากฏสถานการณ์ฉุกเฉินให้กรุงเทพมหานครและจังหวัด รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบโดยทันที
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมมือกับประชาชนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรัดกุม ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ ขอให้แจ้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.