เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.1 นั่งหัวโต๊ะถกทำคำของบฯปี63 ยึดพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ


2 ส.ค. 2562, 15:36มท.1 นั่งหัวโต๊ะถกทำคำของบฯปี63 ยึดพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
วันนี้ (2 ส.ค. 2562) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางพิมพร โอวาทสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ม.ร.ว. รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร กทม. และพัทยา เข้าร่วมด้วย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาลที่เสนอต่อรัฐสภา นอกจากนั้นในด้านเศรษฐกิจจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงขอให้เน้นการจัดทำแผนงาน โครงการให้ตอบสนองกับเศรษฐกิจฐานรากและนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก หากแผนงาน โครงการใดยังไม่สอดคล้องให้ปรับแผนให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวด้านนางพิมพร โอวาทสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ให้ตรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยให้จัดทำตัวชี้วัดที่แสดงผลที่เกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อความต้องการประชาชนที่ชัดเจน และให้คำนึงถึงความพร้อมการดำเนินงานเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้เน้นการพิจารณาการส่งเสริมด้านลดความเหลื่อมล้ำ เน้นเศรษฐกิจฐานราก ลดรวยกระจุก จนกระจาย ได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ความสำคัญกับงบประมาณในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียทรัพยกรบุคคลของประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับใช้กฏหมาย เพื่อเพิ่มบทบาทไปยังระดับตำบล/ชุมชนในการสร้างจิตสำนึก การมีวินัยการใช้รถใช้ถนนตั้งแต่ท้องถิ่นขึ้นมา


ในท้ายสุด พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ให้คำนึงถึงการตอบสนองตามนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจฐานราก ความพร้อมการดำเนินงาน การให้ความสำคัญการดูแลระบบฐานข้อมูลภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย โดยให้สามารถตอบสนองต่อประชาชนให้มากที่สุด

ทั้งนี้ การจัดทำคำของบประมาณในส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวม 12 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง ได้เสนอ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวงเงินทั้งสิ้น 521,465 ล้านบาท ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.