วันที่ 1 มี.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา


17 ก.พ. 2564, 17:03

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงาเมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บ้านบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษานักเรียน และประชาชนให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน

 

 

 


 

ทั้งนี้ ทางองคมนตรี ได้ติดตามในส่วนของการแก้ไขสภาพปัญหาและการแก้ไขจากการตรวจเยี่ยมที่ผ่านมา คือ การแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคของโรงเรียน โรงเรียนได้รับการประสานจากจังหวัดพังงา ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมีการมอบหมายให้อำเภอตะกั่วป่า เข้ามาสำรวจเพิ่มเติมในส่วนของน้ำบาดาลและการขุดสระใหม่ให้มีพื้นที่มากขึ้นในการบรรจุน้ำและมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดตรัง ดำเนินการขุดน้ำบาดาล โดยเจาะลึก 80 เมตร บริเวณด้านข้างอาคาร ปวช.การโรงแรม โดยได้ทำการเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา และรอการติดตั้งถังเก็บน้ำและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำ พร้อมทั้งปัญหาสระเก็บน้ำของโรงเรียน จังหวัดพังงาได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และอำเภอตะกั่วป่า ดำเนินการขุดลอกสระน้ำบริเวณหลังโรงเรียน แต่ไม่สามารถขุดลอกสระได้เนื่องจากเป็นฤดูฝน โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคูระบายน้ำแทน รวมทั้งเสนอปัญหาและความต้องการของโรงเรียน เช่น ความต้องการงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก่อนที่ทางองคมนตรีได้ให้โอวาทแก่นักเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมอาชีพของเด็กนักเรียน อาทิ การทำขนม การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เป็ด

 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตาให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหากระเป๋าพระราชทาน ผ้าห่มพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน สำหรับนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ผ่านมา ปวงข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสอันดีหาที่สุดมิได้ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา เดิมชื่อโรงเรียนบ้านบางสัก ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ แต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 แทนโรงเรียนบ้านบางสักเดิมที่เกิดความเสียหาย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การดูแลสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการโรงแรมและช่างยนต์ เข้าเรียนแบบอยู่ประจำ และ ไป-กลับ โดยจัดการเรียนการสอนภายใต้คำขวัญของโรงเรียนคือ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ โดยมีอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 658 คน จำนวนห้องเรียน จำนวน 39 ห้องเรียน ข้าราชการครู 44 คน พนักงานราชการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 44 คน พนักงานธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวคนงานและแม่บ้าน 12 คน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 6 คน รวมจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น 113 คน


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.