วันที่ 1 มี.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิต วัดปากน้ำ


22 ก.พ. 2564, 09:06

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิต วัดปากน้ำเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 64 เวลา 13.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิต ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จากพระราชปริญัติกวี เป็นพระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป


พระวัชรบัณฑิต นามเดิมว่า สมจินต์ วันจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 จังหวัดบุรีรัมย์ อุปสมบทเมื่อปี 2525 ณ วัดปากน้ำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปริญญาเอกสาขาบาลีและพุทธศาสน์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัย ประพันธ์หนังสือ งานแปล และงานเรียบเรียงมากมาย อาทิ ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดก และผลงานหนังสือเรื่องไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิต

ขอขอบคุณ : NewsNBT THAILAND


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.