วันที่ 18 พ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


3 พ.ค. 2564, 18:00

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระครูสุภกิจจาภรณ์  ผู้จัดการโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา คณะครู นักเรียน และกรรมการบริหารสถานศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งนายซัตวินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ ผู้แทนมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายใต้ฝ่าละอองพระบาท ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้ว เป็นอาคารเรียน 1 หลัง 2 ชั้น มีความกว้างห้องเรียน 6 เมตร ทางเดิน 2.5 เมตร รวม 8.5 เมตร มีความยาว 41 เมตร ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 5,323,212.00 บาท ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน “อาคารมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)” 

 


จากนั้น  พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริฯ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรกิจรรมสามเณรนักเรียน การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศน์แหล่ทำนองอีสาน  การฝึกอาชีพ  การแส่วผ้า ถักประคดเอว โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การผลิตไส้กรอกเห็ด การทำไม้กวาดจากใยตาล การทำบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ  ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ทอดพระเนตรกิจกรรม   ห้องพยาบาล ห้องสมุด  ห้องสหกรณ์  ห้องคอมพิวเตอร์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กราบบังคมทูลแผนการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน  จากนั้น ทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  และคณะ


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.