วันที่ 13 ธ.ค. 2562, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
กรมหลวงราชสาริณีฯ พระราชทานรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2562


13 ส.ค. 2562, 09:14

กรมหลวงราชสาริณีฯ พระราชทานรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2562เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, ผู้บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลและครอบครัว เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


 


การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่แด่พระภิกษุ จำนวน 1 รูป จากนั้นพระราชทานโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 207 ราย แล้วพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 จำนวน 101 ราย และพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ จำนวน 14 ราย

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระดำรัสเปิดงานความว่า แม่คือพระอรหันต์ของลูก เป็นบุคคลสำคัญผู้ให้ชีวิต และฟูมฟักเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้ลูกมีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทั้งสนับสนุนลูกให้ได้รับการศึกษา เพื่อให้มีความรู้สำหรับนำไปใช้ประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัว และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

ภาระหน้าที่อันหนักและสำคัญยิ่งดังกล่าวนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่แม่กระทำด้วยความรักความเมตตา ปรารถนาให้ลูกมีความสุขความเจริญอย่างแท้จริง ลูกทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ด้วยการเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีคอยดูแลเอาใจใส่และช่วยหลือท่าน ให้สมกับที่ท่านได้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจ ทำหน้าที่แม่อย่างสมบูรณ์มาโดยตลอด

ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ กับทุกท่านที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตวทีอย่างสูงต่อแม่ และรางวัลชนะเลิศการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ ประจำปีนี้ เชื่อว่าทุกท่านจะภาคภูมิใจได้เต็มที่ กับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ พร้อมทั้งรักษาและสร้างเสริมความดีให้เพิ่มพูนขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมต่อไป 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.