วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งงดการเดินทางเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด


18 พ.ค. 2564, 11:11ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งงดการเดินทางเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายงานว่า นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1021/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรของรัฐและประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน “งดหรือชะลอ” การเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


สำหรับผู้เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกช่องทางต้องสแกน QR Code "สวัสดีแม่ฮ่องสอน" หรือ บันทึกภาพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดตรวจค้นที่กำหนด เพื่อให้สามารถติดตามได้ กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้รายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ในหมู่บ้าน เพื่อติดตาม สอบสวน Timeline และประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ จะต้องเฝ้าระวังตนเอง หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชนและพื้นที่หนาแน่น เป็นเวลา 14 วัน กรณีบุคลากรของรัฐให้เขียน Timeline รายงานผู้บังคับบัญชา และแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อไป


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.