วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
สมเด็จพระสังฆราช งดให้เฝ้าถวายสักการะ ในวันคล้ายวันประสูติ


7 มิ.ย. 2564, 14:16

สมเด็จพระสังฆราช งดให้เฝ้าถวายสักการะ ในวันคล้ายวันประสูติสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
 เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2564  เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเวียนมาบรรจบในวันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

1. งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ 
2. งดการเข้าถวายเครื่องสักการะ และการลงนามถวายสักการะที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3. คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ตามที่เคยปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปรกติของแต่ละวัด ในวันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564


4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใด ๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการเข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ภายใต้มาตรการ
ของทางราชการ แทนการเข้าเฝ้าและการจัดกิจกรรมอื่น 

 ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.