เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บึงกาฬ" นำร่องสายไฟฟ้าลงใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”


6 ส.ค. 2564, 06:49"บึงกาฬ" นำร่องสายไฟฟ้าลงใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ส.ค. 64 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้จัดให้มีพิธีแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อลงมตินำสายไฟฟ้าลงใต้ดินตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” โดยนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ มอบหมายให้ นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานลงประชามติในครั้งนี้ มีนายพงศ์ศิษฏ์ โสภาวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายมนตรี บุญศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ นายราชันย์ วะนาพรม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบึงกาฬ และคณะให้การต้อนรับ

 

 

 นายมนตรี บุญศรี ผจก.ได้รายงานว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จะดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” เส้นทางจากสามแยกโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ถึงหน้าบ้านพักตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 950 เมตร โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 27,357,700 บาท ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้าง 300 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศร ราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

2.เพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของภาคธุรกิจ 3.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมา โดยการนำสายไฟ สายสื่อสารต่างๆ ที่รกรุงรังไม่เป็นระเบียบลงไปไว้ใต้ดิน หรือ ที่เรียกว่าเคเบิ้ลใต้ดิน ซึ่งจะลดปัญหาไฟฟ้าดับ หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว ได้ดีกว่าเดิม 4.เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การก่อสร้างตามแผนงานฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจ ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทุกภาคส่วน อันจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์รับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนเข้าใจและเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวฯ เทศบาลเมืองบึงกาฬ จักได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับการไฟฟ้าฯ ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการสื่อสารและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือและบูรณาการ ตามแผนงานก่อสร้างที่สอดคล้อง ตลอดจนแก้ไขปัญหา-อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ให้สำเร็จลุล่วงแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

 


ด้านนายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอกล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมาปรับปรุงนำสายไฟฟ้าลงมาเก็บใต้ดินในถนนข้าวเม่าริมโขง เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเฟสแรก และจะมีเฟสที่ 2 ตามมาอีกโดยใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท จึงขอฝากพี่น้องได้ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นในการแสดงประชามติในวันนี้ด้วยดีกันทุกคน

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.