วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsแพร่จัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝน-สถานการณ์น้ำ


26 ส.ค. 2562, 13:00แพร่จัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝน-สถานการณ์น้ำ
วันนี้(26 สิงหาคม 2562) ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำระดับหมู่บ้าน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัดแพร่
        
นายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่กล่าวว่า สาธารณภัยที่เกิดเป็นประจำจนกลายเป็นภัยประจำถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คืออุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม รวมถึงภัยแล้ง ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแผนวิธีการในการเตรียมพร้อมการป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา แต่ยังไม่สามารถป้องกัน หรือแก้ไขได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากข้อมูลอันสำคัญที่จะช่วยในการเตรียมพร้อมรับมือป้องกันนั้น ยังไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน การคาดคะเน หรือพยากรณ์ปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกสะสมที่จะก่อให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง หรือมวลน้ำที่จะเกิดขึ้นเป็นน้ำป่าไหลหลากนั้น หากสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ ก็จะสามารถบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกัน การเตือนประชาชนล่วงหน้า รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ฟื้นฟูหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น อันจะทำให้ความสูญเสีย ความเสียหายลดลง
        
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ได้จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝน ได้มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ตรวจวัดและรายงานปริมาณน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่รับน้ำฝนของพื้นที่เสี่ยงภัย จากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก โดยคนในชุมชนเป็นเครือข่ายตรวจวัด และรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนประจำหมู่บ้าน คอยบันทึกและจัดส่งข้อมูลฝนให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ และส่วนกลางตามระยะเวลาที่กำหนด ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบนโทรศัพท์เข้าสู่ฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายที่ออกแบบให้สามารถประมวลผล และแสดงผลทั้งในรูปของตารางข้อมูล และแผนที่ได้ ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดแพร่รวมทั้งสิ้น 847 คน ประกอบด้วยผู้นำระดับตำบล ทุกตำบล และผู้นำระดับหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ของจังหวัดแพร่ โดยมีวิทยากรดำเนินการจัดกิจกรรมจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.