เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ปลัดฉัตรชัย" กล่าวอำลาชีวิตราชการในโอกาสเกษียณอายุ "ผมจะทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองตลอดไป"


30 ก.ย. 2564, 15:55"ปลัดฉัตรชัย" กล่าวอำลาชีวิตราชการในโอกาสเกษียณอายุ "ผมจะทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองตลอดไป"
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปีเป็นวาระสิ้นสุดอายุราชการ หรือ การเกษียณอายุราชการของราชการที่มีอายุครบ 60 ปี โดยหนึ่งในผู้เกษียณอายุในปีนี้คือ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดำรงตำแหน่งด้วยความสง่างามมาตลอดชีวิตการรับราชการ โดยได้กล่าวอำลาตำแหน่งโดยระบุว่า ผมเองมีความภาคภูมิใจในการรับราชการ ในอาชีพราชการ ภูมิใจในเครื่องแบบเกียรติยศศักดิ์ศรี คิดตลอดเวลาว่าจะทำตัวเป็นข้าราชการมืออาชีพ ตลอดระยะเวลา 37 ปีเศษที่รับราชการ ตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอ เป็นผู้ว่าฯ เป็นอธิบดีฯ เป็นปลัดกระทรวง ผมคิดว่างานของกระทรวงมหาดไทยนั้นทุกท่านทราบว่าเป็นงานที่ไม่จบในตัวเองต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน ผมเองนั้นสรุปว่าภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกก็คือบริหารตามระเบียบกฎหมายราชการนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ อันนี้ก็ยากเย็นมากมายเหมือนกันทุกส่วนราชการ แต่ส่วนที่สองเป็นส่วนที่ยากกว่า คือการบริหารความคาดหวังความต้องการ นอกเหนือจากกฎกติการะเบียบกฎหมายปกติ การชุมนุมเรียกร้องการดำเนินการอื่นใด ในส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ตลอดเวลาที่ผมรับราชการ ได้รับการสั่งสอนจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกฯ ได้ให้สติแนวทางมาตลอดก็คืออย่างแรกเรื่องของการสร้างความรับรู้ ความเชื่อมั่น ความเข้าใจ โดยสรุปก็เป็นเรื่องของมิตรภาพ เรียบง่าย ได้สาระ ที่ผมถือปฏิบัติ หลายเรื่องเราไม่สามารถสนองได้ในเรื่องความคาดหวัง แต่เราสร้างความตั้งใจและกระบวนการให้รู้ว่าเราตั้งใจทำ ในส่วนที่สองอันนี้คงไม่สามารถเขียนเป็นตัวบทตัวหนังสือ โดยผมก็สามารถจะบอกเล่าให้เชื่อถือได้แต่ต้องทำให้เห็น ก็คือเรื่องของทำอย่างไรให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา ผมคิดว่าเป็นความจำเป็นของทุกคน ความเชื่อมั่นเป็นเรื่องยากที่จะทำ แต่ถ้าได้แล้วก็จะยั่งยืน ในส่วนนี้เองความศรัทธาของประชาชน และเพื่อนร่วมงานก็มีความจำเป็น ผมเองนั้นผสมผสานคำสอนคำบอกต่างๆ และนำมาปฏิบัตินะครับ 

"ทั้งหมดผมคิดว่าเป็นเรื่องความสงบในพื้นที่เป็นสำคัญ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการทำงานตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณที่ให้โอกาสได้ทำงานให้การสนับสนุน ในฐานะข้าราชการที่กำลังจะเกษียณราชการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะคนไทยที่มีความจงรักภักดีขอกราบเรียนยืนยันต่อที่ประชุมแห่งนี้และท่านนายกฯว่า ผมจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองตลอดไปครับ" นายฉัตรชัย กล่าวอนึ่ง ดร.ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ "บิ๊กฉิ่ง" เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

ดร.ฉัตรชัย พรหมเลิศ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต และระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) รุ่น 32, ระดับปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

ดร.ฉัตรชัย พรหมเลิศ เริ่มต้นรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2552 มีผลงานโดดเด่นในขณะนั้นคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย ก่อนที่ พ.ศ. 2555 จะได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนนาย วิบูลย์ สงวนพงศ์

ดร.ฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560และเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมทั้งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง​ กระทรวงมหาดไทย​ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พลตำรวจเอก​ อัศวิน ขวัญเมือง)​ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กรรมการในคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ กรรมการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ในวันที่​ 14​ เมษายน ​2563​ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น​ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563​ ได้รับแต่งตั้ง​เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ​กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

วันที่ 10 มกราคม​ พ.ศ. 2564 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ​ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

และวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันเกษียณอายุราชการRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.