วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ปปส.ภาค3 - ปปส.ภาค4" พบแม่ทัพภาคที่ 2 หาหรือป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน


28 ต.ค. 2564, 08:45"ปปส.ภาค3 - ปปส.ภาค4" พบแม่ทัพภาคที่ 2 หาหรือป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน
เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ตามที่นายวิชัย  ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในทุกมาตรการ ทั้งมาตรการปราบปราม มาตรการบำบัดรักษา มาตรการป้องกัน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ได้มอบหมายให้ สำนักงาน ปปส.ภาค 3 นำโดย นายณรงค์  วรหาญ  ผอ.ปปส.ภาค 3 และสำนักงาน ปปส.ภาค 4 นำโดย นายภิญโญ  โฆสิต ผอ.ปปส.ภาค 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 3 ,ปปส.ภาค 4 เข้าพบ พลโท สวราชย์  แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเน้นมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศตามกลไก ชุดประสานงานประจำพื้นที่(Sub GBC) มาตรการป้องกัน เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดครูฝึกทหารกองประจำการ เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ทหารกองประจำการ การอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ฯลฯ มาตรการด้านบำบัดรักษา(ศูนย์วิวัฒน์ฯ ในหน่วยทหาร) ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารีและเวลา 11:30 น. เข้าพบ พลโทกิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง(กอ.รมน.ภาค 2) โดยเฉพาะงาน กอ.รมน.จังหวัด (รองผู้ว่าฝ่ายทหาร) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวชายแดน การพัฒนาทางเลือก เน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ในมาตรการการป้องกันยาเสพติด ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.